KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

 Á SỪNG BÀN TAY 7

TRƯỚC ĐIỀU TRỊ

SAU 1 TUẦN ĐIỀU TRỊ

SAU 2 TUẦN ĐIỀU TRỊ

SAU 3 TUẦN ĐIỀU TRỊ

 

SAU 6 TUẦN ĐIỀU TRỊ

SAU HƠN 3 THÁNG ĐIỀU TRỊ